Nieuws

14 december 2011

Tiden hawwe tiden


Openingswoord van onze voorzitster bij het 30 jarig bestaan van onze vereniging


Welkom vrienden van onze jarige natuurvereniging.
Welkom vertegenwoordigers van organisaties met wie er samenwerkingsverbanden zijn. Met name de gemeente, provincie, de andere natuurorganisaties, en allen die vanavond hier te gast zijn. Welkom ook leden van het eerste uur zoals Hans Baron?
 

De Vereniging voor Natuurbescherming bestaat 30 jaar.
Alles beweegt zeiden de Grieken 300 jaar voor onze jaartelling.
En de Romeinen zeiden de tijden veranderen en wij veranderen met hen.
Vandaag zeggen de Friezen tiden hawwe tiden.

Dat merken we op dit moment meer dan ooit.
Toen de vereniging werd opgericht was er nog niet die aandacht voor natuur en milieu die er nu is. Sindsdien is er veel ten goede gekeerd. Er kwam Europese wetgeving die de achteruitgang van natuur, milieu en biodiversiteit moest keren. Er was een nieuw elan waarmee Natura 2000, EHS en ecologische verbindingszones op de kaart werden gezet. De agrarische natuurvereniging de Alde Delte werd opgericht.
In onze omgeving het Wijnjeterper Schar, de Van OortsMersken, De Bakkeveense Duinen en het dal van het Koningsdiep.
Vele organisaties hebben hier samen jarenlang hard aan gewerkt.
En toen ineens ging de landelijke politiek niet overstag zou ik zeggen, want dat is een gecontroleerde beweging. Het is meer een gijp met alle risico’s van dien. Wat in jaren geduldig is opgebouwd dreigt in een kabinetsperiode te worden afgebroken en dat terwijl de doelen, behoud/herstel biodiversiteit en ruimte voor de minimaal noodzakelijke natuur bij lange na nog niet zijn bereikt. Het risico van verdwijnen van know how is levensgroot.

Het is begrijpelijk dat in deze tijden van economische en ecologische crises een stapje terug moet worden gedaan. Maar ik denk dat deze crises een symptoom zijn dat er meer aan de hand is. Het is niet de zoveelste recessie die weer voorbij waait en dan trekt de economie weer aan en zet de groei lekker door.
Volgens de net verschenen nota van de Werkgroep Voetafdruk Nederland Op weg naar mondiale duurzaamheid, zijn de problemen van onze tijd, een te hoge CO2-uitstoot (waardoor klimaatverandering), afname van biodiversiteit, groeiende tekorten aan grondstoffen, economische instabiliteit, afname van vruchtbare landbouwgrond en vis in de oceanen, gebrek aan schoon water, fossiele brandstoffen en ruimte. Alle het gevolg van overvloedige consumptie en de bevolkingsdichtheid op onze planeet. Afgelopen week is de 7 miljardste wereldburger geboren.

Hier in De Skans, in Gorredijk, in Fryslân en in Nederland merken we daar niet zo veel van. Maar Nederland gebruikt wel tussen de 5 en 10 keer het oppervlakte van ons land elders in de wereld om ons welvaartsniveau te handhaven. Grond die de bevolking ter plekke zelf hard nodig heeft. Kijk maar eens bij de supermarkt waar de producten vandaan komen.


Overshoot
De mensheid gebruikt meer van de aarde dan de aarde duurzaam kan produceren. We noemen dit overbelasting, Engels overshoot.
Dit zijn problemen waar wij als vereniging natuurlijk niet veel aan kunnen doen. Toch is het goed te beseffen dat wij radertjes in het grote geheel zijn en dat het de bijdrage aan de problemen, maar ook de bijdrage aan de oplossingen is die wij zelf kunnen leveren.

Zijn er ook lichtpuntjes?
Ik kan er maar een vinden. De huidige situatie doorbreekt misschien de gegroeide afhankelijkheid van subsidies. We zullen zelf weer verantwoordelijkheid moeten nemen.
De Slotplaats in Bakkeveen is aangekocht na een publieksactie van Natuurmonumenten.
Particulier Natuurbeheer is in opkomst. Bij PN nemen particulieren het op zich om terreinen om te vormen tot natuur en te beheren. Dat kunnen agrariërs zijn die een stuk natuur realiseren. Vaak zal dat ingepast worden in de bedrijfsvoering. Bloemrijk grasland kan gebruikt worden om jongvee in te scharen. Maar niet alle natuur is daar geschikt voor. De traditie van landgoederen biedt de mogelijkheid veeleisender natuur de ruimte te geven. Moerasbos, beekbegeleidend bos, laagten met waterbergingsmogelijkheden moeten in het dal van het Koningsdiep ook een plekje vinden.
Er zal dus veel afhangen van het particuliere initiatief. En dat is een terrein waarop onze Natuurvereniging zich thuis voelt in onze eigen streek.
De Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk zal ook in de toekomst haar rol van aanjager en waakhond zo goed mogelijk proberen te vervullen. In samenwerking met alle organisaties waarmee we dat al jaren doen. Maar dat kunnen we alleen als we met zijn allen de schouders eronder zetten. We hebben uw steun daarom nodig. Mocht u nog geen lid van de Vereniging voor Natuurbescherming zijn dan kunt u bijdragen aan die gezamenlijke kracht door lid te worden.
Ik hoop dat u allemaal een geweldige avond zult hebben.


Bron: Natuurvereniging Geaflecht