Nieuws

1 juni 2015

Convenant storende lichtemissie

Persoonlijk houd ik van de nacht: van de donkere wereld, waarin je als het helder weer is de sterren kunt zien en waarin de wereld zo anders is dan overdag. De natuur komt tot rust voor een deel, en nachtdieren zoals uilen komen tot leven. Het is mysterieus en boeiend om dan buiten te zijn. Maar waar is het nu nog echt nacht?

Er zijn in de bebouwde kom lantaarnpalen en in de stad is het al helemaal nooit donker.  Maar zelfs het buitengebied is niet meer donker! Tegenwoordig worden veel grote loopstallen’s nachts verlicht en dat zie je in de nacht al van verre. Dat is echt hinder, die nu wordt erkend als ‘storende lichtemissie’. 


Het goede nieuws is dat er onlangs, op 18 mei 2015, een ‘Convenant storende lichtemissie’ tot stand is gekomen.  LTO-Noord enerzijds en de Natuur- en Milieufederatie Groningen en de Friese Milieufederatie anderzijds hebben een begin gemaakt om gezamenlijk de storende zichtbaarheid van melkveestallen in het donkere buitengebied terug te brengen. In het convenant worden hierover afspraken gemaakt.

De afspraken zijn gebaseerd op kennis die is opgedaan tijdens een proefproject, heel treffend ‘Lichtend voorbeeld’ genoemd. De gemeente Tytjerksteradiel heeft er al ervaringen mee opgedaan.

In het convenant worden kaders gesteld met betrekking tot

1) een donkerteperiode

2) grenswaarden t.a.v. de verlichtingssterkte

3) voorwaarden t.a.v. montage van de verlichting

4) criteria voor een lichtplan.

Het is nog maar een convenant, er is geen wetgeving, er is geen controle, er is geen ‘must’. Maar het is verheugend dat er stappen worden gezet in de goede richting.

Laten we hopen dat de agrarische bedrijven in Bakkeveen zich ook enthousiast gaan inzetten. Het zal zeker bijdragen aan meer draagvlak voor de agrarische bedrijfsvoering onder de burgerij.


Bron: Natuerferiening Bakkefean