Nieuws

7 maart 2018

Oproep algemene ledenvergadering 3 april 2018

Oproep algemene ledenvergadering 3 april 2018

Aanvang 19.30 in de Dundelle.


Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag algemene ledenvergadering 13 april 2017
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
 7. Bestuurssamenstelling:
 • Tiny Groustra en Douwe Klijnstra zijn aftredend en niet herkiesbaar.
 • Oene Roelsma heeft gedurende afgelopen jaar als kandidaat bestuurslid meegedraaid
 • Tevens zijn Ingrid Arends en Jouke Bouiius kandidaat bestuursleden
 • Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze algemene ledenvergadering door de leden worden aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden.
 1. Activiteiten 2018
 2. Wat verder ter tafel komt.
 3. Rondvraag en sluiting van de ledenvergadering.

Ca. 20.30 pauze

20.45 Lezing door oud Bakkeveenster Jan Roelsma over zijn werk bij Wetterskip Fryslân.

Water is één van de meest sturende elementen in de landschappelijke ontwikkeling van het Nederlandse landschap. Uit oogpunt van natuur zijn we daar lang niet altijd zorgvuldig mee omgesprongen. Kunstmest en gifgebruik hebben een tijdlang desastreuze gevolgen voor de waternatuur gehad. Het gaat slecht met onze insecten maar juist vanwege de verbeterde waterkwaliteit niet met de van water afhankelijke libellen. Voor vissen herbergen de waterlopen ten opzichte van het verleden veel hindernissen. Ook de zeespiegel- en temperatuurstijging blijven voor onze waterhuishouding niet zonder gevolgen. Gevolgen welke niet persé alleen maar nadelen maar ook kansen kan bieden. Welke rol speelt het Wetterskip in al die ontwikkelingen vandaag de dag?

De stukken voor de algemene ledenvergadering zijn 14 dagen van te voren op onze site te lezen; mocht u ze schriftelijk willen ontvangen dan dient u daarvoor telefonisch contact op te nemen met de secretaris Claartje Slofstra, tel: 0516-542738


Bron: Natuerferiening Bakkefean